2012 Yılında Devlet Teşvikleri

2013-09-03 11:40:00

Devletin, özel sektörün güçlendirilmesi ve uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi amacıyla geçtiğimiz yıllarda uygulamaya koyduğu destek, teşvik, hibe ve kredi sistemi 2012 yılında da tüm hızıyla girişimcilere sunulmaya devam edecek. 2012 yılı devlet teşvikleri için, daha esnek ve erişilebilir bir teşvik sistemi planlanmaktadır. Bölgesel teşviklere ek olarak, sektörel teşviklerin de ülkemiz KOBİ ve girişimcilerine tahsis edilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, teşvik sisteminde hali hazırda bulunan 4 bölgeye ek olarak yeni bir bölgenin eklenmesi, böylece toplam 5 bölgeye farklı ve bölgeye özel teşvikler verilmesi öngörülmektedir. Mevcut teşvik sisteminde yatırım üretim-süreci içerisinde teşvik uygulanıyor, yeni sistemle bir anlamda yatırım indirimi sisteminin geri geliyor. Geçtiğimiz dönemlerden elde edilen tecrübelerden yararlanılarak revize edilmesi planlanan teşvik sistemi, KOBİ'lerin ve girişimcilerin daha çok faydalanacağı bir sistem olarak 2012 yılının önümüzdeki aylarında karşımıza çıkacaktır.

Ülkemiz de mevcut teşvik mevzuatı çerçevesinde verilen hibe, teşvik, kredi uygulamaları şu şekildedir;

Enerji yatırımlarına teşvik

Enerji yatırımlarına teşvik enerji bakanlığınca hazırlanan prosedür ve ilgili kanuna göre yatırımcıya biyogaz, güneş enerjisi, rüzgar paneli, elektrik enerjisi v.b gibi konulara yönlenmesi halin de teşvik ve hibe verilmektedir. Kalkınmanın en önemli lokomotiflerinden biri olan enerji sektöründe, jeotermal ve madencilikle alakalı yatırımlara çok önemli teşvikler veriliyor. Nükleer güç santrallerine, Yenilenebilir enerji kaynakları dediğimiz su, rüzgâr, güneş, jeotermal gibi kaynaklara, Bunların yerli üretimlerinin her birinin ayrıca teşvik edildiğini bilmenizi isterim. Yani yurt dışından getirirseniz alacağınız para farklı, Türkiye’de üretmeniz halinde alacağınız para farklı. Yerli üretimi teşvik açısından enerji sektörünün çok iyi takip edilmesi lazım. Aynı zamanda enerji verimliliğiyle alakalı projelerin hem kalkınma ajansları tarafından hem de bakanlık tarafından çok ciddi şekilde teşvik edildiğini bilmelisiniz. Bu konuda söyleyebileceğim son söz ise Herhangi bir yatırımın 7–8 yılda kendini döndüren bir yatırım haline gelmesine rağmen Enerji verimliliğindeki en kötü proje 2 yılda kendini amorti edebiliyor.

Turizm yatırımlarına teşvik

Turizm yatırımlarına teşvik turizm bakanlığınca hazırlanan evrak, kanun ve gerekli belgelere göre yatırımcıya otel “otel yenileme, bar, büfe, alacarte restorasyon” işlemleri de dahil olmak üzere tüm turizm yatırımların da Kültür ve turizm bakanlığınca hazırlanan, Hazine müsteşarlığınca onanan teşvik ve hibe verilmektedir.

Turizm, Otel teşvikleri için Bu alan’da alınabilecek turizm yatırım teşvik belgesi ile;

 • Restorasyon
 • Yapılandırma
 • Yenileme
 • Bakım

İşlemlerinde Mevcut yatırım teşvik belgesi ile, yapılan yatırımlar da KDV uygulamasında ki yükü azaltmak, kurumlar arası rekabeti dengelemek amaçlı yeni otel kuracaklara veya var olan otelini “turizm işletme belgesi, otel işletme belgesi” olması taktirinde yenilemek / restore etmek için verilen devlet teşvikleri ‘dir.

Ayrıca turizm sektörüne yönelik aşağıdaki teşvikler de uygulanmaktadır

 1. KOSGEB kapsamında sağlanan destek ve teşvikler
 2. Yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki bakanlar kurulu kararı kapsamında sağlanan teşvikler
 3. 2634 sayılı Turizm teşvik kanunu kapsamında sağlanan teşvikler
 4. 5084 sayılı yatırımların ve istihdamın teşviki ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun kapsamında sağlanan enerji gider indirimi ve diğer teşvikler
 5. 1319 sayılı emlak vergisi kanunu ile sağlanan muafiyet ve teşvikler
 6. EXIMBANK(Türkiye ihracat kredi bankası)tarafından sağlanan krediler
 7. Yabancı sermaye yatırımlarının teşviki kanunu ile sağlanan teşvikler

Sağlık yatırımlarına teşvik

Sağlık yatırımlarında teşvik sağlık bakanlığı aracılığı ile hazırlanan ilgili kânun, evrak ve maddeler prosedürlerince uygun yatırımcıya medikal, hastane, rehabilitasyon merkezi v.b sağlık yatırımların da  Sağlık bakanlığınca hazırlanan ve yine hazine müsteşarlığınca onanan teşvik ve hibe verilmektedir.

Sağlık bakanlığınca hazırlanan kanun müfredatına uygun yatırım teşvik belgesi hazırlatabilir ve gerekli teşviki sağlayabilirsiniz.

 1. Medikal açmak,
 2. Rehabilitasyon merkezi kurmak,
 3. Hastane açmak,
 4. Sağlık merkezi açmak,
 5. Tıbbi merkezler kurmak,

Gibi tüm sağlık konuların da yatırımcı sağlık bakanlığınca hazırlanan müfredata uygun işletme kurabilir ve bu teşviklerden yararlanabilir.

Maden yatırımlarına teşvik

Maden yatırım teşviklerinde, yatırımcının yer seçimi ve yatırım yapacağı alanın buna müsaitliği sıkça bir problem olsa da bakanlıkça hazırlanıp verilen teşvikler yine vardır teşvik belgesi ile gerekli yatırıma girişilebilir.

Komple yeni yatırım, tevsii, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, darboğaz giderme, tamamlama, entegrasyon, ürün çeşitlendirme olarak teşvik kapsamında sağlanacak yardımlar sıralanabilir. Madencilik sektörü için vergi, resim, harç muafiyetleri, yatırım indirimi gibi teşvikler dışında kredi tahsisi yapılması da söz konusudur.

Kredi Tahsisi Yapılabilecek Yatırımlar;

Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen konular için Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde teşvik belgeli veya belgesiz olarak kredi tahsis edilebilmektedir. Sağlanacak yatırım kredilerine dair Tebliğin Ek 6 bölümünde bölgesel ve sektörel kısıtlamalar sayılmıştır. Bu kısıtlamalar çerçevesinde kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak madencilik yatırımlarının faizsiz sabit yatırım tutarının %50'si oranında ve/veya yatırımın gerçekleşmesini müteakip 50 kişilik istihdam sağlandığının aracı bankaca tespit edilmesi kaydıyla işletme kredisi tahsis edilebilir. Daha önce yapılmış olan ve 50 kişilik istihdamı bulunan ve işletme sermayesi yetersizliği bulunan tesisler için bölgesel ve sektörel kısıtlamalar dikkate alınmaksızın işletme kredisi sağlanmaktadır

Hayvancılık yatırımlarına teşvik

Hayvancılık teşviklerinden devletin 2010 senesin de adım attığı faizsiz hayvancılık kredisi, faizsiz hayvancılık teşvikleri veya diğer isimleri ile sayacak olursak %0 faizli hayvancılık kredisi, sıfır faizli hayvancılık kredisi, hayvancılık teşvikleri konusun da T.C. Ziraat Bankası tarafından adım atılmış ve 2011 yılına kadar pürüzsüz ilerleyen sistem 2011 yılında geçici olarak durdurulmuştur fakat 2012 yılına açılacağı belirtilen kredilere yine de belli başvuru işlemleri yapılabilmektedir hayvancılık teşvikleri konusundan yararlanırken en dikkat edilmesi gerekenler öncelikli olarak fizibilite, proje ve iş’in düzgünlüğüdür. Bunların yürütülmesi için ise Türkiye de birçok  hibe danışmanlık, kredi danışmanlık hizmetleri mevcuttur. Hayvancılık teşvikleri ‘nden yararlanmak için, hali hazır da kurulu hayvan çiftliği olan veya sektöre yeni yatırım yapacak yatırımcının özkaynaklarına bakılır. Bu durum da nakit kredi alacak olan yatırımcının özsermayesi ve özkaynakları talep edilen krediden az olmamalıdır. Faizsiz hayvancılık kredisi için yatırım teşvik belgesi gerekmemektedir yatırım zaten banka tarafından kullandırılan kredidir. Hayvancılık teşvikleri ’nden yararlanacak yatırımcı bu krediyi hayvan alımı, ahır yapımı, proje uygulamaların da kullanabilir…

Yatırım (Çeşitli yatırımlar, sektörel yatırımlar)

Yatırımlarda devlet teşvikleri

Yatırım teşvik belgesi; Yatırımcıların kaynaklarını katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek, doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla diğer bir ifadeyle yatırımları teşvik etmek için düzenlenen belgeye Yatırım Teşvik Belgesi denilmektedir.

Yatırım cinsleri; Yatırım Teşvik Belgesini yapacağınız komple yeni yatırımlar için alabileceğimiz gibi mevcut yatırımlarınızın büyütülmesi, modernizasyonu, ürün çeşitlendirmesi ve entegrasyonu için de düzenlenebilir.

İthal kullanılmış komple tesis yatırımı; Kullanılmış Komple Tesisler proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenerek ithal edilebilir ve teşvik unsurlarından yararlanabilir.

Yatırımlarda kullanılmış makine ve teçhizat ithali; İthalat Mevzuatı çerçevesinde ithali mümkün olan makine ve teçhizat teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir ve teşvik unsurlarından yararlanabilir.

Yatırım teşvik belgeli yatırımlara sağlanacak destek unsurları

Asgarî sabit yatırım tutarının üzerindeki yatırımlar (bazı yatırım konuları hariç) bölgesel ayrım yapılmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile katma değer vergisi (KDV) istisnasından yararlanırlar.

Yatırım teşvik uygulamalarında bölgeler ve destekler

İllerimiz sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak dört gruba ayrılmıştır. Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konuları her bir il grubunun yatırım potansiyeli ve rekabet gücü dikkate alınarak belirlenmiştir.

Katma değer vergisi istisnası ve Gümrük vergisi muafiyetine ilave olarak;

a) I inci ve II nci bölgelerde;

1) Vergi indirimi,
2) Sigorta primi işveren hissesi desteği,
3) Yatırım yeri tahsisi,

b) III üncü ve IV üncü bölgelerde;

1) Vergi indirimi,
2) Sigorta primi işveren hissesi desteği,
3) Yatırım yeri tahsisi,
4) Faiz desteği, desteklerinden yararlanabilir.

c) Büyük ölçekli yatırımlara;

a) Gümrük vergisi muafiyeti,
b) KDV istisnası,
c) Vergi indirimi,
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği,
d) Yatırım yeri tahsisi, uygulanabilir.

85
0
0
Yorum Yaz